UAB „BAR MASTERS“ duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „BAR MASTERS“  (toliau – BAR MASTERS) internetine svetaine www.barmasters.lt (toliau – Svetainė).

BAR MASTERS gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Kliento paraiškos formos ir užklausos

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, kita Jūsų nurodyta informacija) Jūsų pateiktos kliento užklausos išnagrinėjimo, bei atsakymo į Jūsų pateiktas užklausas pateikimo tikslais mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant kliento paraiškos formą Svetainėje arba atitinkamai susisiekiant su mumis Svetainėje nurodytais mūsų kontaktais.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Asmens duomenis, gautus Jūsų tapimo ir buvimo mūsų klientu metu, mes saugome tol, kol esate mūsų klientu, ir 1 metus nuo paskutinės Jūsų inicijuotos komunikacijos su mumis žodžiu ar raštu, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnio saugojimo termino.

Asmens duomenis, gautus Jūsų mums pateiktų užklausų metu, mes saugome tol, kol atsakome į pateiktą užklausą. Pateikus atsakymą, šiuos asmens duomenis toliau saugome 1 metus, nebent taikytini teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, BAR MASTERS gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų, t.y. išnagrinėti  ir atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

BAR MASTERS imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad BAR MASTERS leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę atšaukti sutikimą.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į BAR MASTERS el. paštu info@barmasters.lt. BAR MASTERS, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.